ບັນຊີຂອງບໍລິສັດ SOUTH AFRICA

ບັນດາບໍລິສັດພາກໃຕ້ອາເມລິກາໃຕ້ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກກະເປົPາ SOUTH AFRICA

ບັນຊີຂອງບໍລິສັດ ALGERIA

ການບັນຊີສະຖາບັນ ALGERIE ທີ່ຂ້ອຍຕ້ອງການເຂົ້າເຖິງການຫຸ້ມຫໍ່ ALGERIA

ບັນຊີ ANGOLA COMPANY

ANGOLA ບັນຊີຂອງບໍລິສັດ I ANGOLA ເຂົ້າບັນຊີ

ບັນຊີຂອງບໍລິສັດ

ບໍລິສັດບັນຊີ CAMONON ຂ້ອຍຖືບັນຊີກະເປົາຫິ້ວ

ບັນຊີຂອງບໍລິສັດເຄັນຍາ

ບໍລິສັດ KENYA ເຂົ້າບັນຊີຂອງບໍລິສັດ KENYA

ບັນຊີຂອງບໍລິສັດCÔTE D'IVOIRE

ບໍລິສັດCÔTE D'IVOIRE ເຂົ້າບັນຊີ I CÔTE D'IVOIRE ເຂົ້າບັນຊີ

ບັນຊີຂອງບໍລິສັດ MADAGASCAR

MADAGASCAR ບັນຊີຂອງບໍລິສັດ I MADAGASCAR ເຂົ້າບັນຊີ

ບັນຊີຂອງບໍລິສັດ MAURITIUS

ບັນດາບໍລິສັດເກາະ MAURICE ກວມເອົາບັນຊີຂອງເກາະ MAURITIUS

ບັນຊີຂອງບໍລິສັດ MOROCCO

ການຂຶ້ນທະບຽນ ສຳ ລັບສະຖາບັນ MOROCCO SOCIETE MOROCCO

ການຂຶ້ນທະບຽນສັງຄົມ CONGO (DRC)

ການຂຶ້ນບັນຊີເຄືອຂ່າຍ CONGO (DRC)

ການບັນຊີສະຖາບັນການເງິນ

ການຂຶ້ນບັນຊີ SENEGAL ທີ່ເປັນຕົວແທນທີ່ຂ້ອຍຕ້ອງລົງບັນຊີຊຸດ ໃໝ່

ຂຶ້ນທະບຽນບໍລິສັດຕຸຍຊີຊີ

ບັນຊີຄອມພິວເຕີ້ທີ່ຮັບຜິດຊອບບັນຊີ TUNISIE